Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
คู่มือประชาชนและคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน สถจ.
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องการการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
สถิติการรับเรื่องร้องเรียน
ผลการแก้ไขปัญหา และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
facebook สถจ.ยโสธร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหนังสือราชการ สถ.จ. 
ด่วนที่สุด ที่ ยส 0023.6/ว 5369 การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานกา... (08 มิ.ย. 2566)  
ยส 0023.4/ว 5367 หารือการใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล (08 มิ.ย. 2566)  
ยส 0023.6/ว 5283 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2566 การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเช... (08 มิ.ย. 2566)  
ยส 0023.4/ว 5225 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจร... (02 มิ.ย. 2566)
ด่วนที่สุด ยส 0023.3/ว 317 ประชาสัมพันธ์คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากส่... (01 มิ.ย. 2566)
ยส 0023.5/8058 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุ... (31 พ.ค. 2566)
ยส 0023.5/8057 โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.... (31 พ.ค. 2566)
ยส 0023.3/ว 314 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัมนาท้องถิ่... (31 พ.ค. 2566)
ยส 0023.4/ว 5063 หารือเกี่ยวกับความพร้อมที่จะรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของก... (30 พ.ค. 2566)
ยส 0023.4/ว 5062 การเฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่ภาค 3 (30 พ.ค. 2566)
ยส 0023.5/ว 5021 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงปบระมาณ พ.ศ. 2566 งบเงิน... (29 พ.ค. 2566)
ยส 0023.5/ว 4959 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงิน... (29 พ.ค. 2566)
ยส 0023.5/7965 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฏากรให้องค์การบริหารส่วน... (29 พ.ค. 2566)
ยส 0023.5/ว 309 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (29 พ.ค. 2566)
แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 5/2566 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรร... (29 พ.ค. 2566)
แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 5/2566 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (29 พ.ค. 2566)
ด่วนที่้สุด ยส 0023.4/ว 5001 กำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงบประมาณรายจ... (29 พ.ค. 2566)
ยส 0023.5/ว 4981 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการก... (29 พ.ค. 2566)
ยส 0023.5/ว 4966 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษี... (29 พ.ค. 2566)
ยส 0023.5/7861 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (29 พ.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการอบรมหลักสูตรประเภทเพิ่มประสิทธิภาพ ของสถาบันพ... (29 พ.ค. 2566)  
การประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเลขานุการและการจัดการงานทั่... (29 พ.ค. 2566)  
ซักซ้อมประประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 (22 พ.ค. 2566)  
ซักซ้อมประประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 (22 พ.ค. 2566)
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (19 พ.ค. 2566)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2566 (19 พ.ค. 2566)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2566 (19 พ.ค. 2566)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2566 (19 พ.ค. 2566)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2566 (19 พ.ค. 2566)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2566 (19 พ.ค. 2566)
ด่วนที่สุด ยส.ถ.0023.3 ว4569 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย... (15 พ.ค. 2566)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์... (26 เม.ย. 2566)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อ... (18 เม.ย. 2566)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ ประ... (10 เม.ย. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคี เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจ... (05 เม.ย. 2566)
ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ครั้งที่ 3 /2566 ประจำเดือน... (30 มี.ค. 2566)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49/2565 (24 มี.ค. 2566)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 48/2565 (24 มี.ค. 2566)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 47/2566 (24 มี.ค. 2566)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2566 (24 มี.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

การประชุมกรมส่งเสริมการปก... (19 พ.ค. 2566)  

ประชุมคณะกรมการจังหวัด หั... (30 มี.ค. 2566)  

เข้าร่วมประชุมเตรียมความ... (22 มี.ค. 2566)  

ร่วมประชุมขับเคลื่อนและติ... (22 มี.ค. 2566)

จัดพิธีถวายราชสักการะและก... (18 มี.ค. 2566)

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสั... (02 มี.ค. 2566)

ประชุมคณะทำงานเตรียมการจั... (08 ก.พ. 2566)

รับรายงานตัวผู้ผ่านการสรร... (01 ก.พ. 2566)

ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนา... (01 ก.พ. 2566)

ประชุมขับเคลื่อนและติดตาม... (31 ม.ค. 2566)

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพร... (19 ม.ค. 2566)

รัฐพิธีถวายราชสักการะพระน... (18 ม.ค. 2566)

ร่วมกิจกรรมทำบุญถวายภัตตา... (17 ม.ค. 2566)

รัฐพิธีถวายราชสักการะพ่อข... (17 ม.ค. 2566)

(13 ม.ค. 2566)

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เ... (12 ม.ค. 2566)

ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 ... (09 ม.ค. 2566)

ร่วมออกปฏิบัติงานหน่วยแพ... (22 ธ.ค. 2565)

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวาย ... (22 ธ.ค. 2565)

ประชุมคณะกรมการจังหวัด หั... (28 พ.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลเดิด เรื่อง การเผยแพร่รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด... (07 มิ.ย. 2566)  
ประกาศเทศบาลตำบลเดิด เรื่อง การเผยแพร่รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด... (30 พ.ค. 2566)  
ประกาศเทศบาลตำบลเดิด เรื่อง การเผยแพร่รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด... (30 พ.ค. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนว... (05 เม.ย. 2566)
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซืื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุป... (04 เม.ย. 2566)
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซืื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุป... (04 เม.ย. 2566)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (04 เม.ย. 2566)
สรุปผลการจัดซืื้อจัดจ้าง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (04 เม.ย. 2566)
สรุปผลการจัดซืื้อจัดจ้าง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (04 เม.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม... (29 มี.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม... (29 มี.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห... (20 ก.พ. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนว... (20 ก.พ. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปร... (08 ก.พ. 2566)
เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังศู... (30 ม.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องผลิตน้ำประปาท... (26 ม.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงา... (23 ม.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารเขื่องคำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยปูผ... (19 ม.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจั... (17 ม.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนว... (13 ม.ค. 2566)
Responsive image
คู่มือประชาชน
คู่มือการบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (13 ก.ค. 2563)  
๖.การขอรับบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ กรณีผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม (24 ก.ค. 2558)  
๕.การขอรับบำเหน็จตกทอด กรณีข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม (24 ก.ค. 2558)  
๔.การขอรับบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น (24 ก.ค. 2558)
๓.การขอรับบำนาญพิเศษของทายาท กรณีข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมเนื่องจา... (24 ก.ค. 2558)
๒.การขอรับบำนาญพิเศษของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น (24 ก.ค. 2558)
๑.การขอรับบำเหน็จหรือบำนาญปกติของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น (24 ก.ค. 2558)
ประกาศคู่มือประชาชน (24 ก.ค. 2558)
Responsive image


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังใหม่) อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
โทรศัพท์ : 0-4571-3035, 0-4571-5343  โทรสาร : 0-4571-3035 ต่อ 13,17
อีเมล์ :
 admin@yasothonlocal.go.th , mymail7848@gmail.com
Powered By 
yasothonlocal.go.th