Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
คู่มือประชาชนและคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน สถจ.
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องการการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
สถิติการรับเรื่องร้องเรียน
ผลการแก้ไขปัญหา และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
facebook สถจ.ยโสธร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหนังสือราชการ สถ.จ. 
ยส 0023.5/ว 536 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (22 ก.ย. 2566)  
ด่วนที่สุด ที่ ยส 0023.3/ว 8966 การขยายเวลาทบทวนการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ... (22 ก.ย. 2566)  
ยส 0023.5/ว 8907 การจัดทำระบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุ... (20 ก.ย. 2566)  
ยส 0023.5/ว 8906 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาลและหน่ว... (20 ก.ย. 2566)
ยส 0023.5/ว 526 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (19 ก.ย. 2566)
ยส 0023.5/ว 525 รายงานการนำส่งรายได้องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) (18 ก.ย. 2566)
ยส 0023.5/ว 8757 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงิน... (18 ก.ย. 2566)
ยส 0023.5/14941 โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ... (18 ก.ย. 2566)
ยส 0023.5/14940 โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ... (18 ก.ย. 2566)
ยส 0023.5/14939 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (18 ก.ย. 2566)
ยส 0023.5/ว8747 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอ... (15 ก.ย. 2566)
ยส 0023.5/ว 8746 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงปบระมาณ พ.ศ. 2566 งบเงิน... (15 ก.ย. 2566)
ยส 0023.5/ว 8727 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ... (15 ก.ย. 2566)
ยส 0023.5/ว 518 แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อเข... (15 ก.ย. 2566)
ยส 0023.5/ว 516 การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลา... (14 ก.ย. 2566)
ยส 0023.5/ว 515 ขอประชาสัมพันธ์คลิปวีดีโอการถ่ายทอดสดย้อนหลังการสัมมนาเรื่อง คลา... (14 ก.ย. 2566)
ยส 0023.5/ว 514 การอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ... (14 ก.ย. 2566)
ยส 0023.6/ว 8653 ลงวันที่ 14 ก.ย. 2566 แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับผลการประเมินข้... (14 ก.ย. 2566)
ยส 0023.2/ว 8652 ลงวันที่ 14 ก.ย.2566 การสำรวจข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนั... (14 ก.ย. 2566)
ยส 0023.5/ว 8659 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก... (14 ก.ย. 2566)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทเพลงกระทรวงมหาดไทย (05 ก.ย. 2566)  
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2566 (24 ส.ค. 2566)  
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2566 (24 ส.ค. 2566)  
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25/2566 (24 ส.ค. 2566)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24/2566 (24 ส.ค. 2566)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2566 (24 ส.ค. 2566)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2566 (24 ส.ค. 2566)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2566 (24 ส.ค. 2566)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2566 (24 ส.ค. 2566)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2566 (24 ส.ค. 2566)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2566 (24 ส.ค. 2566)
การสร้างการรับรู้ส่ชุมชน ครั้งที่ 17/2566 (24 ส.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการอบรมหลักสูตรประเภทเพิ่มประสิทธิภาพ ของสถาบันพ... (29 พ.ค. 2566)
การประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเลขานุการและการจัดการงานทั่... (29 พ.ค. 2566)
ซักซ้อมประประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 (22 พ.ค. 2566)
ซักซ้อมประประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 (22 พ.ค. 2566)
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (19 พ.ค. 2566)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2566 (19 พ.ค. 2566)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2566 (19 พ.ค. 2566)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2566 (19 พ.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

การประชุมกรมส่งเสริมการปก... (19 พ.ค. 2566)  

ประชุมคณะกรมการจังหวัด หั... (30 มี.ค. 2566)  

เข้าร่วมประชุมเตรียมความ... (22 มี.ค. 2566)  

ร่วมประชุมขับเคลื่อนและติ... (22 มี.ค. 2566)

จัดพิธีถวายราชสักการะและก... (18 มี.ค. 2566)

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสั... (02 มี.ค. 2566)

ประชุมคณะทำงานเตรียมการจั... (08 ก.พ. 2566)

รับรายงานตัวผู้ผ่านการสรร... (01 ก.พ. 2566)

ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนา... (01 ก.พ. 2566)

ประชุมขับเคลื่อนและติดตาม... (31 ม.ค. 2566)

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพร... (19 ม.ค. 2566)

รัฐพิธีถวายราชสักการะพระน... (18 ม.ค. 2566)

ร่วมกิจกรรมทำบุญถวายภัตตา... (17 ม.ค. 2566)

รัฐพิธีถวายราชสักการะพ่อข... (17 ม.ค. 2566)

(13 ม.ค. 2566)

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เ... (12 ม.ค. 2566)

ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 ... (09 ม.ค. 2566)

ร่วมออกปฏิบัติงานหน่วยแพ... (22 ธ.ค. 2565)

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวาย ... (22 ธ.ค. 2565)

ประชุมคณะกรมการจังหวัด หั... (28 พ.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าหยาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเท... (06 ก.ย. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่ง... (24 ส.ค. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงาน... (27 ก.ค. 2566)  
ประกาศเทศบาลตำบลเดิด เรื่อง การเผยแพร่รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด... (26 ก.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนโดยปู... (26 มิ.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยดง... (20 มิ.ย. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลเดิด เรื่อง การเผยแพร่รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด... (20 มิ.ย. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลเดิด เรื่อง การเผยแพร่รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด... (15 มิ.ย. 2566)
เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ประชาสัมพันธ์ราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมผิวแอสฟ... (12 มิ.ย. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลเดิด เรื่อง การเผยแพร่รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด... (07 มิ.ย. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลเดิด เรื่อง การเผยแพร่รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด... (30 พ.ค. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลเดิด เรื่อง การเผยแพร่รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด... (30 พ.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนว... (05 เม.ย. 2566)
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซืื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุป... (04 เม.ย. 2566)
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซืื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุป... (04 เม.ย. 2566)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (04 เม.ย. 2566)
สรุปผลการจัดซืื้อจัดจ้าง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (04 เม.ย. 2566)
สรุปผลการจัดซืื้อจัดจ้าง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (04 เม.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม... (29 มี.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม... (29 มี.ค. 2566)
Responsive image
คู่มือประชาชน
คู่มือการบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (13 ก.ค. 2563)  
๖.การขอรับบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ กรณีผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม (24 ก.ค. 2558)  
๕.การขอรับบำเหน็จตกทอด กรณีข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม (24 ก.ค. 2558)  
๔.การขอรับบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น (24 ก.ค. 2558)
๓.การขอรับบำนาญพิเศษของทายาท กรณีข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมเนื่องจา... (24 ก.ค. 2558)
๒.การขอรับบำนาญพิเศษของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น (24 ก.ค. 2558)
๑.การขอรับบำเหน็จหรือบำนาญปกติของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น (24 ก.ค. 2558)
ประกาศคู่มือประชาชน (24 ก.ค. 2558)
Responsive image


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังใหม่) อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
โทรศัพท์ : 0-4571-3035, 0-4571-5343  โทรสาร : 0-4571-3035 ต่อ 13,17
อีเมล์ :
 admin@yasothonlocal.go.th , mymail7848@gmail.com
Powered By 
yasothonlocal.go.th