Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
คู่มือประชาชนและคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน สถจ.
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องการการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
สถิติการรับเรื่องร้องเรียน
ผลการแก้ไขปัญหา และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
facebook สถจ.ยโสธร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหนังสือราชการ สถ.จ. 
ด่วนที่สุด ยส 0023.2/ว 210 การอบรม หัวข้อ "การใช้ดุลพินิจในการออกคำสั่งทางปกครอง... (30 มี.ค. 2566)  
ด่วนที่สุด ยส 0023.6/ว 3097 การรับรองข้อมูลการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน (29 มี.ค. 2566)  
ยส 0023.5/ว 3088 ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประ... (28 มี.ค. 2566)  
ที่ ยส 0023.6/177 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างศักยภาพ... (28 มี.ค. 2566)
ยส 0023.5/4747 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (28 มี.ค. 2566)
ยส 0023.5/ว 203 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (28 มี.ค. 2566)
ด่วนที่สุด ที่ ยส 0023.6/ว 196 การยกระดับปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอ... (27 มี.ค. 2566)
ยส 0023.5/4689 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของ... (27 มี.ค. 2566)
ยส 0023.5/4688 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของ... (27 มี.ค. 2566)
ยส 0023.5/4687 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของ... (27 มี.ค. 2566)
ยส 0023.5/4686 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของ... (27 มี.ค. 2566)
ยส 0023.3/ว 3002 แจ้งกำหนดการอบรมและประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการเชิงปฏิ... (24 มี.ค. 2566)
ยส 0023.3/ว 3002 แจ้งกำหนดการอบรมและประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการเชิงปฏิ... (24 มี.ค. 2566)
ยส 0023.3/ว 3002 แจ้งกำหนดการอบรมและประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการเชิงปฏิ... (24 มี.ค. 2566)
ยส 0023.5/ว 2918 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.... (22 มี.ค. 2566)
ยส 0023.3/ว 2888 โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดการเรียนการสอน... (22 มี.ค. 2566)
ยส 0023.5/ว 189 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมกา... (21 มี.ค. 2566)
ที่ ยส 0023.6/ว 188 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอ... (20 มี.ค. 2566)
ยส 0023.5/ว 187 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (20 มี.ค. 2566)
ที่ ยส 0023.6/ว 186 การประเมินและรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ... (20 มี.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ครั้งที่ 3 /2566 ประจำเดือน... (30 มี.ค. 2566)  
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49/2565 (24 มี.ค. 2566)  
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 48/2565 (24 มี.ค. 2566)  
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 47/2566 (24 มี.ค. 2566)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2566 (24 มี.ค. 2566)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2565 (24 มี.ค. 2566)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2566 (24 มี.ค. 2566)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2566 (24 มี.ค. 2566)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2566 (24 มี.ค. 2566)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2566 (24 มี.ค. 2566)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2566 (24 มี.ค. 2566)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2566 (24 มี.ค. 2566)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2566 (24 มี.ค. 2566)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2566 (24 มี.ค. 2566)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2566 (24 มี.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยช... (22 มี.ค. 2566)
ร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย... (22 มี.ค. 2566)
จัดพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีฯ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 (18 มี.ค. 2566)
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชม... (02 มี.ค. 2566)
การประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย 2566 (27 ก.พ. 2566)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรมการจังหวัด หั... (30 มี.ค. 2566)  

เข้าร่วมประชุมเตรียมความ... (22 มี.ค. 2566)  

ร่วมประชุมขับเคลื่อนและติ... (22 มี.ค. 2566)  

จัดพิธีถวายราชสักการะและก... (18 มี.ค. 2566)

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสั... (02 มี.ค. 2566)

ประชุมคณะทำงานเตรียมการจั... (08 ก.พ. 2566)

รับรายงานตัวผู้ผ่านการสรร... (01 ก.พ. 2566)

ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนา... (01 ก.พ. 2566)

ประชุมขับเคลื่อนและติดตาม... (31 ม.ค. 2566)

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพร... (19 ม.ค. 2566)

รัฐพิธีถวายราชสักการะพระน... (18 ม.ค. 2566)

ร่วมกิจกรรมทำบุญถวายภัตตา... (17 ม.ค. 2566)

รัฐพิธีถวายราชสักการะพ่อข... (17 ม.ค. 2566)

(13 ม.ค. 2566)

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เ... (12 ม.ค. 2566)

ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 ... (09 ม.ค. 2566)

ร่วมออกปฏิบัติงานหน่วยแพ... (22 ธ.ค. 2565)

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวาย ... (22 ธ.ค. 2565)

ประชุมคณะกรมการจังหวัด หั... (28 พ.ย. 2565)

ร่วมประชุมกรมส่งเสริมการป... (25 พ.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห... (20 ก.พ. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนว... (20 ก.พ. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปร... (08 ก.พ. 2566)  
เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังศู... (30 ม.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องผลิตน้ำประปาท... (26 ม.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงา... (23 ม.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารเขื่องคำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยปูผ... (19 ม.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจั... (17 ม.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนว... (13 ม.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนว... (12 ม.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอ... (10 ม.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแคนน้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม... (09 ม.ค. 2566)
เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหั... (05 ม.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศู... (26 ธ.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโค... (26 ธ.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องผลิตน้ำประปาท... (22 ธ.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ต... (21 ธ.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิว... (15 ธ.ค. 2565)
เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าอเนกประสง... (14 ธ.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิว... (08 ธ.ค. 2565)
Responsive image
คู่มือประชาชน
คู่มือการบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (13 ก.ค. 2563)  
๖.การขอรับบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ กรณีผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม (24 ก.ค. 2558)  
๕.การขอรับบำเหน็จตกทอด กรณีข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม (24 ก.ค. 2558)  
๔.การขอรับบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น (24 ก.ค. 2558)
๓.การขอรับบำนาญพิเศษของทายาท กรณีข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมเนื่องจา... (24 ก.ค. 2558)
๒.การขอรับบำนาญพิเศษของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น (24 ก.ค. 2558)
๑.การขอรับบำเหน็จหรือบำนาญปกติของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น (24 ก.ค. 2558)
ประกาศคู่มือประชาชน (24 ก.ค. 2558)
Responsive image


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังใหม่) อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
โทรศัพท์ : 0-4571-3035, 0-4571-5343  โทรสาร : 0-4571-3035 ต่อ 13,17
อีเมล์ :
 admin@yasothonlocal.go.th , mymail7848@gmail.com
Powered By 
yasothonlocal.go.th