Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
คู่มือประชาชนและคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน สถจ.
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องการการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
สถิติการรับเรื่องร้องเรียน
ผลการแก้ไขปัญหา และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2567
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
facebook สถจ.ยโสธร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหนังสือราชการ สถ.จ. 
ด่วนที่สุด ว 203 ลงวันที่ 11 เม.ย. 2567 แนวทางการควบคุมเครื่่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่... (11 เม.ย. 2567)  
ยส 0023.6/ว 4091 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร ภายใ... (11 เม.ย. 2567)  
ที่ ยส 0023.6/ว3973 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์พัฒนาส้วมสาธารณะในช่วงเทศกาลสงก... (10 เม.ย. 2567)  
ยส 0023.5/157 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กันเงินไว... (10 เม.ย. 2567)
ยส 0023.5/6756 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ของ... (09 เม.ย. 2567)
ยส 0023.5/6724 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ของ... (09 เม.ย. 2567)
ยส 0023.5/6723 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันายน 2566 ของเ... (09 เม.ย. 2567)
ยส 0023.5/6722 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ของ... (09 เม.ย. 2567)
ยส 0023.5/6721 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ของ... (09 เม.ย. 2567)
ที่ ยส 0023.6/ว 201 ลวท. 9 เมษายน 2567 ประสานอปท.ตอบแบบสำรวจสถานการณ์การจัดการกิ... (09 เม.ย. 2567)
ยส 0023.5/ว 3951 ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งใบเสร็จรับเงินให้ก... (09 เม.ย. 2567)
ยส 0023.5/ว 3931 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การชำระอ... (09 เม.ย. 2567)
ยส 0023.5/ว 200 การเปลี่ยนผ่านวิธีการเข้าใช้งานในระบบ New GFMIS Thai สู่ระบบการพ... (09 เม.ย. 2567)
ยส 0023.5/ว 3909 แจ้งผลการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566 (09 เม.ย. 2567)
ด่วนที่สุด ที่ ยส 0023.6/ว 198 ลวท. 4 เมษายน 2567 สำรวจข้อมูลการตั้งด่านชุมชนของ... (05 เม.ย. 2567)
ยส 0023.6/ว 3806 แนวทางการจัดงานประเพณีสงกรานต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศ... (04 เม.ย. 2567)
ยส 0023.3/ว 3807 มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพล... (04 เม.ย. 2567)
ยส 0023.5/6201 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ของ... (01 เม.ย. 2567)
ยส 0023.5/6200 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ของ... (01 เม.ย. 2567)
ยส 0023.5/ว 3665 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเ... (01 เม.ย. 2567)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2567 (09 ก.พ. 2567)  
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2567 (09 ก.พ. 2567)  
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2567 (09 ก.พ. 2567)  
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2567 (09 ก.พ. 2567)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2567 (09 ก.พ. 2567)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46/2566 (09 ก.พ. 2567)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 45/2566 (09 ก.พ. 2567)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43/2566 (09 ก.พ. 2567)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่44/2566 (09 ก.พ. 2567)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42/2566 (09 ก.พ. 2567)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2566 (09 ก.พ. 2567)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2566 (09 ก.พ. 2567)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่39/2566 (09 ก.พ. 2567)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2566 (09 ก.พ. 2567)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้ง37/2566 (09 ก.พ. 2567)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36/2566 (09 ก.พ. 2567)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35/2566 (09 ก.พ. 2567)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่34/2566 (09 ก.พ. 2567)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/2566 (09 ก.พ. 2567)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2566 (09 ก.พ. 2567)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

การประชุมกรมส่งเสริมการปก... (19 พ.ค. 2566)  

ประชุมคณะกรมการจังหวัด หั... (30 มี.ค. 2566)  

เข้าร่วมประชุมเตรียมความ... (22 มี.ค. 2566)  

ร่วมประชุมขับเคลื่อนและติ... (22 มี.ค. 2566)

จัดพิธีถวายราชสักการะและก... (18 มี.ค. 2566)

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสั... (02 มี.ค. 2566)

ประชุมคณะทำงานเตรียมการจั... (08 ก.พ. 2566)

รับรายงานตัวผู้ผ่านการสรร... (01 ก.พ. 2566)

ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนา... (01 ก.พ. 2566)

ประชุมขับเคลื่อนและติดตาม... (31 ม.ค. 2566)

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพร... (19 ม.ค. 2566)

รัฐพิธีถวายราชสักการะพระน... (18 ม.ค. 2566)

ร่วมกิจกรรมทำบุญถวายภัตตา... (17 ม.ค. 2566)

รัฐพิธีถวายราชสักการะพ่อข... (17 ม.ค. 2566)

(13 ม.ค. 2566)

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เ... (12 ม.ค. 2566)

ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 ... (09 ม.ค. 2566)

ร่วมออกปฏิบัติงานหน่วยแพ... (22 ธ.ค. 2565)

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวาย ... (22 ธ.ค. 2565)

ประชุมคณะกรมการจังหวัด หั... (28 พ.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี เรื่อง ประะกาศราคากลางโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมู... (05 เม.ย. 2567)  
ประกาศเทศบาลตำบลเดิด เรื่อง การเผยแพร่รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด... (28 มี.ค. 2567)  
เทศบาลตำบลป่าติ้ว ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ตล... (12 มี.ค. 2567)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่ง... (17 ม.ค. 2567)
ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าหยาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (26 ธ.ค. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าหยาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ตลาดสดเทศบาลต... (18 ต.ค. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าหยาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเท... (06 ก.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่ง... (24 ส.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงาน... (27 ก.ค. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลเดิด เรื่อง การเผยแพร่รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด... (26 ก.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนโดยปู... (26 มิ.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยดง... (20 มิ.ย. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลเดิด เรื่อง การเผยแพร่รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด... (20 มิ.ย. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลเดิด เรื่อง การเผยแพร่รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด... (15 มิ.ย. 2566)
เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ประชาสัมพันธ์ราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมผิวแอสฟ... (12 มิ.ย. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลเดิด เรื่อง การเผยแพร่รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด... (07 มิ.ย. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลเดิด เรื่อง การเผยแพร่รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด... (30 พ.ค. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลเดิด เรื่อง การเผยแพร่รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด... (30 พ.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนว... (05 เม.ย. 2566)
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซืื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุป... (04 เม.ย. 2566)
Responsive image
คู่มือประชาชน
คู่มือการบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (13 ก.ค. 2563)  
๖.การขอรับบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ กรณีผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม (24 ก.ค. 2558)  
๕.การขอรับบำเหน็จตกทอด กรณีข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม (24 ก.ค. 2558)  
๔.การขอรับบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น (24 ก.ค. 2558)
๓.การขอรับบำนาญพิเศษของทายาท กรณีข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมเนื่องจา... (24 ก.ค. 2558)
๒.การขอรับบำนาญพิเศษของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น (24 ก.ค. 2558)
๑.การขอรับบำเหน็จหรือบำนาญปกติของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น (24 ก.ค. 2558)
ประกาศคู่มือประชาชน (24 ก.ค. 2558)
Responsive image

EIT
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐที่เคยมารับบริการ หรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานจังหวัดยโสธร Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังใหม่) อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
โทรศัพท์ : 0-4571-3035, 0-4571-5343  โทรสาร : 0-4571-3035 ต่อ 13,17
อีเมล์ :
 admin@yasothonlocal.go.th , mymail7848@gmail.com
Powered By 
yasothonlocal.go.th