Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
คู่มือประชาชนและคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน สถจ.
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องการการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
สถิติการรับเรื่องร้องเรียน
ผลการแก้ไขปัญหา และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2567
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
facebook สถจ.ยโสธร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหนังสือราชการ สถ.จ. 
ที่ ยส 0023.2/ว 6926 ลวท. 14 มิ.ย.2567 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ... (14 มิ.ย. 2567)  
ด่วนที่สุด ที่ ยส 0023.6/ว 6925 ลวท. 14 มิ.ย.2567 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ... (14 มิ.ย. 2567)  
ยส 0023.5/ว 6929 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงิน... (14 มิ.ย. 2567)  
ยส 0023.5/ว 6928 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงิน... (14 มิ.ย. 2567)
ยส 0023.5/ว 6927 รายงานการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวั... (14 มิ.ย. 2567)
ยส 0023.5/ว 6916 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่... (14 มิ.ย. 2567)
ยส 0023.5/ว 6915 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการก... (14 มิ.ย. 2567)
ยส 0023.5/ว 286 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (14 มิ.ย. 2567)
ยส 0023.5/260 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (14 มิ.ย. 2567)
ยส 0023.5/ว 283 การนำส่งรายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาลและค่าธรรมเนีย... (13 มิ.ย. 2567)
ยส 0023.5/ว 6858 การใช้โปรแกรมเสริมสร้างวินัยการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้... (13 มิ.ย. 2567)
ยส 0023.5/ว การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (12 มิ.ย. 2567)
ยส 0023.5/250 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินกันไว... (12 มิ.ย. 2567)
ยส 0023.2/ว 277 ลวท. 11 มิ.ย.2567 โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคล... (11 มิ.ย. 2567)
ยส 0023.5/245 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินกันไว... (11 มิ.ย. 2567)
ที่ ยส 0023.6/ว 6761 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลด้านสิ่งแวด... (11 มิ.ย. 2567)
ที่ ยส 0023.6/ว 6760 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2567 (11 มิ.ย. 2567)
ด่วนที่สุด ยส 0023.6 ง 6732 ลงวันที่ 10 มิ.ย. 2567 การประชุมชี้แจงการบันทึกข้อมู... (11 มิ.ย. 2567)
ยส 0023.6/ว 6735 ลวท. 11 มิ.ย.2567 การขับเคลื่อนธนาคารขยะของอปท. (11 มิ.ย. 2567)
ยส 0023.5/ว 275 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการเช่าที่ธรณีสงฆ์ของวัด (10 มิ.ย. 2567)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2567 (09 ก.พ. 2567)  
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2567 (09 ก.พ. 2567)  
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2567 (09 ก.พ. 2567)  
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2567 (09 ก.พ. 2567)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2567 (09 ก.พ. 2567)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46/2566 (09 ก.พ. 2567)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 45/2566 (09 ก.พ. 2567)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43/2566 (09 ก.พ. 2567)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่44/2566 (09 ก.พ. 2567)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42/2566 (09 ก.พ. 2567)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2566 (09 ก.พ. 2567)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2566 (09 ก.พ. 2567)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่39/2566 (09 ก.พ. 2567)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2566 (09 ก.พ. 2567)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้ง37/2566 (09 ก.พ. 2567)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36/2566 (09 ก.พ. 2567)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35/2566 (09 ก.พ. 2567)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่34/2566 (09 ก.พ. 2567)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/2566 (09 ก.พ. 2567)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2566 (09 ก.พ. 2567)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

การประชุมกรมส่งเสริมการปก... (19 พ.ค. 2566)  

ประชุมคณะกรมการจังหวัด หั... (30 มี.ค. 2566)  

เข้าร่วมประชุมเตรียมความ... (22 มี.ค. 2566)  

ร่วมประชุมขับเคลื่อนและติ... (22 มี.ค. 2566)

จัดพิธีถวายราชสักการะและก... (18 มี.ค. 2566)

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสั... (02 มี.ค. 2566)

ประชุมคณะทำงานเตรียมการจั... (08 ก.พ. 2566)

รับรายงานตัวผู้ผ่านการสรร... (01 ก.พ. 2566)

ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนา... (01 ก.พ. 2566)

ประชุมขับเคลื่อนและติดตาม... (31 ม.ค. 2566)

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพร... (19 ม.ค. 2566)

รัฐพิธีถวายราชสักการะพระน... (18 ม.ค. 2566)

ร่วมกิจกรรมทำบุญถวายภัตตา... (17 ม.ค. 2566)

รัฐพิธีถวายราชสักการะพ่อข... (17 ม.ค. 2566)

(13 ม.ค. 2566)

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เ... (12 ม.ค. 2566)

ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 ... (09 ม.ค. 2566)

ร่วมออกปฏิบัติงานหน่วยแพ... (22 ธ.ค. 2565)

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวาย ... (22 ธ.ค. 2565)

ประชุมคณะกรมการจังหวัด หั... (28 พ.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้่างเ... (07 มิ.ย. 2567)  
เทศบาลตำบลป่าติ้ว ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะแ... (05 มิ.ย. 2567)  
ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าหยาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรบปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อ ... (04 มิ.ย. 2567)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำประปาที่ม... (28 พ.ค. 2567)
ประกาศเทศบาลตำลเดิด เรื่อง การเผยแพร่รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ... (27 พ.ค. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ... (23 พ.ค. 2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลขั้นไดใหญ่ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากล... (07 พ.ค. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถ... (01 พ.ค. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด เรื่อง การเปิดเผยเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแ... (29 เม.ย. 2567)
ประกาศเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถน... (29 เม.ย. 2567)
เทศบาลตำบลป่าติ้ว ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภาย... (26 เม.ย. 2567)
ประกาศเทศบาลตำบลป่าติ้ว เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจั... (25 เม.ย. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแคนน้อย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางง... (25 เม.ย. 2567)
ประกาศเทศบาลตำบลป่าติ้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยก... (23 เม.ย. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางง... (11 เม.ย. 2567)
ประกาศเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี เรื่อง ประะกาศราคากลางโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมู... (05 เม.ย. 2567)
ประกาศเทศบาลตำบลเดิด เรื่อง การเผยแพร่รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด... (28 มี.ค. 2567)
เทศบาลตำบลป่าติ้ว ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ตล... (12 มี.ค. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่ง... (17 ม.ค. 2567)
ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าหยาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (26 ธ.ค. 2566)
Responsive image
คู่มือประชาชน
คู่มือการบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (13 ก.ค. 2563)  
๖.การขอรับบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ กรณีผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม (24 ก.ค. 2558)  
๕.การขอรับบำเหน็จตกทอด กรณีข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม (24 ก.ค. 2558)  
๔.การขอรับบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น (24 ก.ค. 2558)
๓.การขอรับบำนาญพิเศษของทายาท กรณีข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมเนื่องจา... (24 ก.ค. 2558)
๒.การขอรับบำนาญพิเศษของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น (24 ก.ค. 2558)
๑.การขอรับบำเหน็จหรือบำนาญปกติของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น (24 ก.ค. 2558)
ประกาศคู่มือประชาชน (24 ก.ค. 2558)
Responsive image

EIT
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐที่เคยมารับบริการ หรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานจังหวัดยโสธร Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังใหม่) อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
โทรศัพท์ : 0-4571-3035, 0-4571-5343  โทรสาร : 0-4571-3035 ต่อ 13,17
อีเมล์ :
 admin@yasothonlocal.go.th , mymail7848@gmail.com
Powered By 
yasothonlocal.go.th